fbpx
Club Classic
Ikona menu

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů.

Provozovatel sportovního areálu Club Classic, společnost Izol-Plastik, s. r. o., IČ: 25534432, (dále jen “Společnost”) se sídlem Gajdošova 16, 615 00 Brno,, přistupuje k ochraně osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR”) a také podle ostatních platných zákonů a nařízení.

Poskytujeme vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

-    Plnění obchodních smluv

-    Splnění právních povinností pro účely účetní, daňové a archivní

-    Ochranu práv a právem chráněných zájmů správce

Jaké osobní údaje spravujeme a zpracováváme:

Pro zaměstnaneckou agendu:

-    Pro uzavření pracovní smlouvy, která podle zákoníku práce obsahuje identifikační údaje zaměstnance (jméno, příjmení, datum, místo narození a místo trvalého pobytu).

-    Pro evidenční listy důchodového pojištění zasílaných na OSSZ (podle § 37 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu. Byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění).

-    Pro správný výpočet mzdy: vzdělání, předchozí praxe

-    Pro výplatu mzdy číslo bankovního účtu a jméno banky

-    Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu.

-    Pro zjištění přesného data nároku na odchod do starobního důchodu (podle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení): počet dětí (u žen)

-    Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění

-    Pro placení zdravotního pojištění (podle § 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna

-    Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství

-    Prohlášení poplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků):

-    pokud zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a: příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele

-    pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslo dítěte

-    V případě, že zaměstnavatel svým zaměstnancům také vyplňuje daňová přiznání, potřebuje navíc mít informace o manželovi manželce, dětech, o jejich zdravotním znevýhodnění (např. ZTP/P)

Pro potřeby vedení rezervačního systému sportovního areálu (plnění obchodních smluv):

-    Jméno a příjmení

-    Telefonní číslo

-    E-mailovou adresu

-    Preferovaný sport

Jedná se o osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí našich služeb a jejich správa a zpracování vyplývá z plnění obchodní smlouvy na pronájem sportoviště sportovního areálu a z plnění právních povinností pro účely účetní, daňové a archivní.

Pro ochranu osob a majetku (oprávněný zájem):

-    Kamerové záznamy prostoru sportovního areálu

Zabezpečení osobních údajů

Společnost zabezpečuje vaše osobní údaje s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování. Pro potřeby správy a zpracování osobních údajů jsou přijata odpovídající bezpečnostní opatření.

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými ve smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Společnosti či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Po uplynutí nezbytně nutné doby uchovávání osobních údajů budou tyto údaje smazány nebo skartovány.

Osobní údaje v rezervačním systému sportovního areálu jsou vedeny po dobu poskytování našich služeb. Pokud klientovi bude zrušen účet v rezervačním systému, jeho osobní údaje budou vymazány.

Kamerové záznamy jsou, z důvodu oprávněného zájmu provozovatele sportovního areálu, uchovávány po nezbytně nutnou dobu a jsou chráněny odpovídajícím způsobem, aby nebyly přístupné neoprávněným osobám.

Kde vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme

Vaše osobní údaje jsou spravovány a zpracovávány v sídle Společnosti a v lokalitě sportovního areálu Club Classic, Žabovřeská 3, Brno.

V případě, že by se subjekt údajů (fyzická osoba) domníval, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat e-mailem, na adresu info@clubclassic.cz:

-    O informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme

-    Požádat o opravu osobních údajů

-    Požádat o výmaz osobních údajů

-    Požádat o omezení zpracování osobních údajů

-    Požádat o přenos osobních údajů na jiný subjekt

Společnost na dotaz odpoví a bude reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce. lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení́, včetně uvedení důvodů, vás musíme informovat. Nevyhoví-li Společnost dotazu nebo námitce, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pro potřebu informace o správě a zpracování osobních údajů:

Izol-Plastik, s. r. o. - sportovní areál Club Classic

Žabovřeská 3, 616 00 Brno

Česká Republika

E-mail: info@clubclassic.cz

Web: www.clubclassic.cz

Další informace je možné najít na:

Úřad pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz

Nařízení GDPR - https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938

Dne: 22.9.2022

Co je nového na sítích?

Sledujte nás pro novinky z kurtů, inspirativní tipy trenérů nebo aktuální akce na permanentky.

@clubclassic_cz